Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

I. ORGANIZATOR i PARTNERZY

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest wydawca internetowego dziennika Wyborcza.pl – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59944, kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN – wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44.

2. Partnerami konkursu są:

Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725159, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-36-03, REGON 008056098, o kapitale zakładowym w wysokości 210 485,440 zł.

I

Veolia Energia Łódź SA, ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, posługującą się numerem NIP: 7280018564, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041013, kapitał zakładowy: 150000000 zł w całości wpłacony

II. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dzieci z województwa łódzkiego w wieku do lat 12 prac plastycznych, dotyczących ochrony środowiska. Prace te są dalej zwane „Pracami”.

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, 9 października 2021 r. w godz. 12 – 18, w wyznaczonym miejscu Centrum Handlowego Port Łódź, wskazanym przez Organizatora w środkach masowego przekazu, w których ogłaszany jest konkurs. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, bez pomocy osób trzecich.

3. Prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami bądź mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (np. obraźliwych, oszczerczych, obscenicznych).

4. Dziecku, które zostało wskazane w zgłoszeniu jako autor Pracy, muszą przysługiwać prawa autorskie do Pracy w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego regulaminu, a Praca ani jej wykorzystanie w konkursie nie mogą naruszać praw osób trzecich.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni przedstawiciele ustawowi dzieci, o których mowa w pkt. II.1 tego regulaminu, nieograniczeni w możliwościach decydowania o prawach i obowiązkach dziecka, mający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani aktualni współpracownicy Organizatora ani Partnerów, ani ich małżonkowie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

a) odwiedzić wskazane przez Organizatora miejsce w Centrum Handlowym Łódź, 9 października 2021 r. w godzinach 10 – 18,

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy – podać imię, nazwisko i adres e-mail uczestnika oraz imię dziecka – autora Pracy a także potwierdzić zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, zapoznanie się z niniejszym regulaminem, spełnienie warunków uczestnictwa i chęć udziału w konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie oraz wyrazić zgodę na ekspozycję Pracy na wystawie w przypadku uzyskania nagrody oraz w mediach organizatora.

c) przekazać przedstawicielowi Organizatora, w miejscu i czasie wskazanym w podpunkcie a) – Pracę i wypełniony formularz zgłoszeniowy.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę każdego z dzieci pod jego opieką. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy autorstwa jednego dziecka, brane jest pod uwagę pierwsze zgłoszenie, pozostałe zgłoszenia nie biorą udziału w konkursie.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Konkurs rozstrzyga jury, powołane przez Organizatora, przyznając następujące nagrody:

1.1. W kategorii wiekowej autorów do lat 7 – vouchery zakupowe do Centrum Handlowego Port Łódź o wartości:

I miejsce – 600 zł

II miejsce – 300 zł

III miejsce – 150 zł

1.2. W kategorii wiekowej autorów od lat 7 do 12 – vouchery zakupowe do Centrum Handlowego Port Łódź o wartości:

I miejsce – 600 zł

II miejsce – 300 zł

III miejsce – 150 zł.

2. Nagrody są wydawane wyłącznie w postaci określonej powyżej, w tym nie ma możliwości ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 października 2021 r.

V. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD

1. Organizator poinformuje uczestnika o przyznanej mu nagrodzie oraz sposobie jej realizacji, wysyłając do 15 października 2021 r. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu do konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 15 października 2021 r. w serwisie lodz.wyborcza.pl Organizator poda w ogłoszeniu o wynikach konkursu imiona i wiek autorów nagrodzonych Prac w każdej kategorii oraz informację o miejscu i czasie odbioru nagród.

3. Nagrodzone Prace zostaną wystawione w Centrum Handlowym Port Łódź w dniach 22 października – 5 listopada 2021 roku. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 23 października 2021 r. o godz. 12.00. Ponadto Praca może zostać opublikowana w serwisie internetowym lodz.wyborcza.pl i łódzkim wydaniu „Gazety Wyborczej”,

4. Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście w miejscu i czasie otwarcia wystawy 23 października o godzinie 12.00, o której mowa w pkt. V.3. Niestawiennictwo nagrodzonego uczestnika konkursu w wyżej wskazanym miejscu i czasie powoduje utratę prawa do nagrody.

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia podania przez Organizatora do wiadomości publicznej informacji o zakończeniu konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocjagw@lodz.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., 90-318 Łódź, ul. Sienkiewicza 72 z dopiskiem „Środowisko to ważne”. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania – w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocjagw@lodz.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., 90-318 Łódź, ul. Sienkiewicza 72 z dopiskiem „Środowisko to ważne”. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

3. Postanowienia punktów VI.1 i VI.2 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym – po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestników konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

2. Podane w zgłoszeniach do konkursu i zawarte w Pracach konkursowych dane osobowe wszystkich uczestników konkursu oraz dzieci – autorów Prac konkursowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Powyższe dane oraz dane osobowe podane w reklamacjach i innej korespondencji, kierowanej do Organizatora w związku z konkursem, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z konkursem. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu przekazania nagród. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych przez Organizatora konkursu jest uzasadniony interes Organizatora, polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego konkursu, w tym dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz przekazania nagród (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*). Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przeniesienie praw autorskich do Pracy – dane autora i uczestnika reprezentującego autora będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o przeniesienie praw autorskich – podstawą prawną przetwarzania danych jest ich niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres organizacji konkursu i następnie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia o roszczeniach lub ich przedawnienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania nagród do czasu ich przekazania lub utraty prawa do nagrody. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych będą przetwarzane przez czas przewidziany w obowiązujących przepisach, z których wynikają te obowiązki. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy przez czas obowiązywania praw autorskich do Pracy.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, świadczące dla Organizatora usługi niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzanie przez Organizatora, jak usługi informatyczne bądź prawne.

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przysługuje jej także prawo przeniesienia swoich danych. Osoba, której dane są przetwarzane, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza prawo.

6. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu lub przekazania nagród.

7. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zgłoszeniu do konkursu jest potrzebne do udziału w konkursie.

*RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.